Smart Safety Solution Kft. munka- és tűzvédelmi blogja

A munkavédelmi oktatás szabályai

Munkavédelmi oktatás elméleti része tanteremben.

A munkavédelmi oktatás szabályaira az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (Munkavéd. tv.) ad útmutatást.

A munkavédelmi oktatás jogszabály szerinti lényege a munkavédelmi törvény 55. paragrafusában került megfogalmazásra az alábbiak szerint:

55. §

(1) A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló

a) munkába álláskor,

b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,

c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,

d) új technológia bevezetésekor

elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként – a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.

(2) Az (1) bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

(3) * Az oktatási tematika elkészítése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység.

* A (3) bekezdés 2023. január 1-jével lépett hatályba.

A következőkben tekintsük át részleteiben, hogy melyek a munkavédelmi oktatás fő elemei.

A munkavédelmi oktatás célja

A munkavédelmi oktatás célja nem az, hogy a hatóságnak az oktatás hiányában újabb indoka legyen büntetéseket kiszabni a vállalatokra. A munkavédelmi oktatás célja, hogy a munkavállalók elsajátítsák a szakmájukhoz, munkakörükhöz tartozó munkavédelmi és biztonságtechnikai előírásokat, ezzel is csökkentve a balesetek kialakulásának lehetőségét.

A munkáltató felelős azért, hogy munkavállalói átfogó ismeretet szerezzenek a biztonságos és egészséges munkavégzés követelményeiről, az utasítások be nem tartásának következményeiről, valamint arról, hogy probléma, észlelt rendellenesség vagy baleset esetén kihez forduljanak, honnan kérjenek segítséget.

A munkavédelem-oktatás keretében sajátítják el a dolgozók a munkakörükhöz szükséges munkavédelmi ismereteket, amelyekkel egész munkavégzésük ideje alatt rendelkezniük kell.

A munkáltatónak meg kell győződnie az oktatás eredményességéről.

Amíg a dolgozó nem részesül munkavédelmi képzésben, vagy nem tudja a munkavédelmi ismereteket készség szinten alkalmazni, addig nem dolgozhat önállóan, csak felügyelet mellett foglalkoztatható az adott területen.

A munkavédelmi oktatás rendje

A munkavédelmi oktatás a munka elvégzéséhez kapcsolódó munkahelyi követelmény, így rendes munkaidőben kell azt megtartani. Időszakonként ismételni szükséges. Megváltozott kockázatoknak kell tekinteni a munkavállalók munkaköri változását, az új gépek, technológiák bevezetését is. A munkavédelmi oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni (oktatási napló, vagy jegyzőkönyv formájában).

Mikor kell munkavédelmi oktatást tartani?

Az, hogy mikor kell a munkavállalót munkavédelmi oktatásban részesíteni, függ a megváltozott kockázatoktól és megelőzési intézkedésektől.

Az munkavédelmi oktatást a munkavédelmi törvény fentebb idézett paragrafusa szerint az alábbi esetekben kell megtartani:

 • munkába álláskor,
 • munkahely, vagy munkakör megváltozásakor,
 • az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megváltozásakor,
 • új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
 • munkaeszköz átalakításakor,
 • új technológia bevezetésekor,
 • rendkívüli esemény (baleset vagy havaria) bekövetkezése esetén,
 • szükség szerint időszakosan.

Munkaidő tekintetében mikor kell a munkavédelmi oktatást megtartani?

A munkavédelmi oktatást rendes munkaidőben kell megtartani.

Milyen gyakorisággal kell munkavédelmi oktatást tartani?

A munkavédelmi oktatás gyakorisága függ az oktatás fajtájától.

A munkavédelmi oktatás típusai:

 • Előzetes munkavédelmi oktatás: Munkába állás előtt kell megtartani, melyben figyelembe kell venni a munkahely és a munkakör sajátosságait. A munkavállalónak szükség esetén elméleti és gyakorlati oktatást egyaránt biztosítani kell.
 • Időszakos / Ismétlődő munkavédelmi oktatás: Célja a már megszerzett ismeretek szinten tartása, felelevenítése, esetleges új ismeretek elsajátítása.
 • Rendkívüli munkavédelmi oktatás: Súlyos munkabaleset, rendkívüli esemény esetén kell megtartani.

A munkavédelmi oktatások formái

A munkavédelmi oktatás két lehetséges módja:

 • elméleti
 • gyakorlati

Az oktatás során ismertetni kell a munkavállalókkal mind elméletben, mind gyakorlatban az 1993. évi XCIII. munkavédelmi törvényt, azon belül a munkavállalókat érintő munkavédelmi kötelezettségeket és jogokat.

Munkavédelmi oktatási tematika

Az, hogy milyen témakörei vannak a munkavédelmi oktatásnak, függ az adott területtől, amire a dolgozókat oktatni kell. Részét képezik általános munkavédelmi, valamint az adott munkahelyre és munkakörre specifikus ismeretek.

A munkavédelmi oktatás témakörei, amikre minden esetben ki kell térni:

 • A biztonságos munkavégzéshez szükséges utasítások ismertetése.
 • A munkavégzés körülményeiből adódó veszélyforrások és ártalmak ismertetése, azok elhárításának lehetőségei. Ehhez kapcsolódóan egy esetleges vészhelyzet kialakulásakor elvégzendő teendők.
 • Az alkalmazott munkaeszközök-, védőberendezések- és az egyéni védőeszközök szakszerű használata.
 • Balesetek esetén tanúsítandó magatartás, alapvető elsősegélynyújtási ismeretek.
 • A dolgozók jogszabály szerinti, munkavédelmet érintő jogai és kötelességei.
 • A munkahelyi rend belső előírásai.
 • A munkavállaló munkakörével összefüggő előírások.

Munkavédelmi oktatás dokumentálása

A munkavédelmi oktatás megtartását munkavédelmi oktatási napló (munkavédelmi oktatási jegyzőkönyv) formájában kell dokumentálni.

Az oktatási napló tartalmazza többek között:

 • a cég nevét
 • a cég címét
 • az oktatás helyszínét, időpontját,
 • az oktatás jellegét (előzetes, ismétlődő, rendkívüli)
 • az oktatás témáját, időtartamát
 • az oktatás formáját (elméleti vagy gyakorlati)
 • az oktatás indokát
 • az oktatáson résztvevők névsorát, munkakörét
 • a beszámoltatás formáját
 • az oktatáson résztvevők aláírását (A résztvevők aláírásukkal igazolják, hogy az oktatáson megjelentek és az ott elhangzottakat tudomásul vették, munkájuk során betartják és betartatják.)

Ki tarthat munkavédelmi oktatást?

Az oktatás rendje mellett azt is fontos szem előtt tartani, hogy ki végezhet munkavédelmi oktatást.

A munkavédelmi törvény nem ír elő semmilyen szakképesítést hozzá, tehát a munkavédelmi oktatás nem minősül szaktevékenységnek. Ugyanakkor a munkavédelmi oktatónak ismernie kell a munkahelyet és a munkakört, ahol az oktatásban részesülő munkavállaló dolgozni fog.

Amit mindenképpen munkavédelmi szakembernek kell felügyelnie, az az oktatási tematika / anyag elkészítése.

Smart Safety Solution Kft. az Ön cége biztonságáért

Vállalatunk készséggel segít munkavédelmi oktatás kérdésben személyesen vagy akár online formában, de keressen bennünket, ha bármilyen munka- vagy tűzvédelmi kérdésbe, problémába ütközött.

Számunkra első a biztonság!