Smart Safety Solution Kft. munka- és tűzvédelmi blogja

Munkavállalók jogai és kötelezettségei munkavédelmi szempontból

Munkavállalók jogai és kötelezettségei

A munkavédelmi szabályok és kötelezettségek betartása minden munkavállaló számára alapvető fontosságú ahhoz, hogy egészséges és biztonságos munkakörnyezetben végezhesse el feladatait. Az előírásoknak és szabályoknak való megfelelés nemcsak az egyén, hanem a munkahely egészének jólétéhez is hozzájárul.

Munkavállalók kötelezettségei

A munka törvénykönyve alapján a munkavállaló alapvető kötelezettségei közül az alábbiak munkavédelmi szempontból is fontosak:

52. § (1) A munkavállaló köteles

  1. a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni,
  2. munkaideje alatt – munkavégzés céljából, munkára képes állapotban – a munkáltató rendelkezésére állni,
  3. munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni,
  4. a munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani,
  5. munkatársaival együttműködni.

(2012. évi I. törvény a munka törvénykönyve)

A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei közé tartozik, hogy minden tőlük telhetőt megtegyenek annak érdekében, hogy biztonságos környezetben tudjanak dolgozni. Ennek érdekében fontos, hogy a munkavállalók csak a megfelelő képzettséggel és felkészültséggel rendelkezve végezzék munkájukat, és mindig tartsák be a munkavédelmi szabályokat és utasításokat.

Ennek része, hogy a munkavállaló köteles az előírt orvosi vizsgálatokon részt venni. Emellett kiemelten fontos, hogy együttműködjenek munkatársaikkal, és olyan módon végezzék munkájukat, hogy ne veszélyeztessék saját vagy mások egészségét és testi épségét.

A munkavállalók kötelességei között szerepel továbbá a munkaeszközök biztonságos állapotának ellenőrzése és használata, valamint az egyéni védőeszközök megfelelő használata és tisztítása is. A munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki nem távolíthatja el és nem alakíthatja át a biztonsági berendezéseket. Emellett a munkavállalóknak fegyelmet kell tartaniuk a munkaterületen, és az egészségüket és testi épségüket nem veszélyeztető ruházatot kell viselniük.

Fontos, hogy a munkavállalók elsajátítsák és alkalmazzák az adott munkavégzéshez szükséges ismereteket, valamint hogy azonnal jelentsék a balesetet, sérülést, rosszullétet, rendellenességeket, üzemzavart vagy veszélyforrásokat a munkáltatónak.

A munkavállaló köteles együttműködni a munkáltatóval, az egészséges és biztonságos munkakörnyezet megőrzése érdekében hozott hatósági intézkedések teljesítése, illetőleg a munkáltató veszélyt megszüntető intézkedéseinek végrehajtása során is.

Munkavállalók jogai

A munkavállalók jogosultak megkövetelni a munkáltatótól az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit. Ez magában foglalja a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésére bocsátását, a betanuláshoz való lehetőség biztosítását. Továbbá a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök, az előírt védőital, valamint tisztálkodó szerek és tisztálkodási lehetőség biztosítását.

A munkavállalóknak joguk van az egészségüket és biztonságukat veszélyeztető helyzetekről azonnal tájékoztatást kapniuk, valamint követelhetik a soron kívüli vizsgálatok elvégzését is.

Ha a munkáltató nem tesz eleget a munkavédelmi kötelezettségeinek, a munkavállalóknak joguk van számos intézkedést tenni.

Ezek közé tartozik, hogy a munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ha a munkáltató utasításának teljesítésével másokat veszélyeztetnek közvetlenül és súlyosan, annak teljesítését meg kell tagadnia. Veszélyeztetésnek minősül különösen a szükséges biztonsági berendezések az egyéni védőeszközök működésképtelensége, illetve hiánya.

Munkavállalónak joga van továbbá a hatóságokhoz fordulni, ha őt sérelem érte.

A munkavállalót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében történő fellépéséért, illetve a munkáltató vélt mulasztása miatt jóhiszeműen tett bejelentéséért. E védelem megilleti a munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységet ellátó munkavállalókat is.

A munkavédelem közös érdek

A munkavédelem mindenki érdeke, és a munkavállalók és munkáltatók közös felelőssége a biztonságos munkakörnyezet fenntartása. A munkavállalók aktív részvételével és együttműködésével lehet megteremteni és fenntartani az egészséges és biztonságos munkakörnyezetet, ami hozzájárul mindenki jólétéhez és produktivitásához.

Ennek megteremtésében segít a Smart Safety szakértői csapata. Lépjen velünk kapcsolatba.

—————————–

Olvassa el a munkáltatók kötelezettségeiről szóló cikkünket is.